Search
Close this search box.

หลักสูตรเตรียมประถม

ปูพื้นฐานแห่งการเรียนรู้

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษา
ด้วยทีมครูผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยครูประจำชั้นเชี่ยวชาญภาษาไทย 2 คน
และครูผู้ช่วยคอยสนับสนุน 1 คน โดยมีหลักสูตร English Program
ที่ผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษา ด้วยทีมครูผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยครูประจำชั้นเชี่ยวชาญภาษาไทย 2 คน และครูผู้ช่วยคอยสนับสนุน 1 คน โดยมีหลักสูตร English Program ที่ผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน

จุดเด่นที่ โดดเด่น คือ:

ห้องเรียนขนาดกะทัดรัด มีนักเรียนไม่เกิน 25 คนเท่านั้น เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยคุณครูไทยที่ปรึกษา 2 ท่าน และครูผู้ช่วยคอยสนับสนุน ร่วมกันเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก

โปรแกรมการเรียนการสอนเน้นฝึกทักษะจำเป็นต่างๆ เช่น การจัดการตนเอง การดูแลช่วยเหลือตนเอง การสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีงามตามวัย พร้อมทั้งวางรากฐานวิชาการพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ “เรียนรู้แบบลงมือทำ” ควบคู่กับการสอนในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างมีความสุข

เด็กๆ จะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรม ก่อนก้าวสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีความมั่นใจและความสุข

หลักสูตรชั้นประถมศึกษา

ศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน (English Program) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ

ในแต่ละห้องเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน จะมีครูประจำชั้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยร่วมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านวิชาการและพฤติกรรม ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวหนึ่งเดียว โดยแต่ละระดับชั้นจะมีไม่เกิน 4 ห้องเรียน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน (English Program) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ

ในแต่ละห้องเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน จะมีครูประจำชั้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยร่วมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านวิชาการและพฤติกรรม ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวหนึ่งเดียว โดยแต่ละระดับชั้นจะมีไม่เกิน 4 ห้องเรียน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

(G.1 – G.6)

สอนโดยครูต่างชาติในวิชาหลัก ได้แก่

เรามุ่งเน้นปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่ไปกับการสอนในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณมองหาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอย่างครบถ้วน โรงเรียนของเราพร้อมตอบโจทย์คุณผู้ปกครองอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสากลด้วยภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานสาระความรู้อื่นๆ อย่างครบถ้วนโดยคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย รวมถึงการเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษแห่งการเชื่อมโยงในอนาคต

เรามุ่งเน้นปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่ไปกับการสอนในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณมองหาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอย่างครบถ้วน โรงเรียนของเราพร้อมตอบโจทย์คุณผู้ปกครองอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสากลด้วยภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานสาระความรู้อื่นๆ อย่างครบถ้วนโดยคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย รวมถึงการเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษแห่งการเชื่อมโยงในอนาคต

การจัดสรรสัดส่วนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ 60:40 เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้จากทั้ง 2 ภาษาอย่างลงตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge Examination ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้แบบองค์รวม จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิชาเสริมทักษะ กิจกรรมพัฒนาตนเอง เพื่อเติมเต็มศักยภาพและค้นหาความถนัด สร้างความพร้อมรับมือกับระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

ที่โรงเรียนแห่งนี้ เราพร้อมหล่อหลอมบุตรหลานของท่านให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมก้าวสู่โลกกว้างด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน

การจัดสรรสัดส่วนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ 60:40 เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้จากทั้ง 2 ภาษาอย่างลงตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge Examination ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้แบบองค์รวม จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิชาเสริมทักษะ กิจกรรมพัฒนาตนเอง เพื่อเติมเต็มศักยภาพและค้นหาความถนัด สร้างความพร้อมรับมือกับระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

ที่โรงเรียนแห่งนี้ เราพร้อมหล่อหลอมบุตรหลานของท่านให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมก้าวสู่โลกกว้างด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน

สร้างความสำนึกผิดรับผิดชอบ
และความเป็นผู้นำในตนเอง

ก้าวไปด้วยกันกับเรา..

โรงเรียนดรุณพัฒน์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบ English Programe การสอนทุกกลุ่มสาระเป็นแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในสัดส่วน 60:40 โดยประมาณ โดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการสอน นอกจากการเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว โรงเรียนยังได้มีการเพิ่มวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนอีกด้วย

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีเหมือนบ้าน

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
ได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
สร้างเสริมทักษะชีวิต ค้นหาตัวตน
และรู้เป้าหมายในชีวิต
เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงในห้องเรียน
หรือจากครูเท่านั้น
บทบาทของครูและการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไป
ครูเป็น Facilitator คือวิทยากรกระบวนการ
มีหน้าที่ในการฝึกอบรมหรือเป็นผู้จัดให้เกิดการเรียนรู้
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้

การเรียนรู้ที่ยั่งยืนเกิดจากการลงมือทำ
และประสบการณ์จริง

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
นักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน นอกจากมีคุณครูที่ปรึกษาทั้งครูไทยและครูต่างชาติแล้ว

มีการนำ ระบบ Advisor มาใชัในการดูแล ให้คำปรึกษากับนักเรียนทั้งด้านการเรียน และเรื่องต่างๆ
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้(Flipped Classroom) ทั้งในและนอกสถานที่ เสริมทักษะต่างๆ
ค้นหาตัวตนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป

(G.7 – G.12)

ก้าวไปด้วยกันกับเรา

โรงเรียนคูรุณพัฒน์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูครแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแuu English Program
การสอนทุกกลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ในสัดส่วน 60 : 40 โคยประมาณ

โดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอน
นอกจากการเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว โรงเรียนยังมีวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน

โรงเรียนคูรุณพัฒน์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูครแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแuu English Programการสอนทุกกลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสัดส่วน 60 : 40 โคยประมาณ

โดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอนนอกจากการเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว โรงเรียนยังมีวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการหลากหลาย ได้ทั้งความรู้
ดวบคู่กับความสนุกสนาน เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
สร้างเสริมทักษะชีวิต ด้นหาตัวตนและ รู้เป้าหมายในชีวิต
โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันและผู้รู้ต่างๆ

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแต่เพียงในห้องเรียน
หรือจากครูเท่านั้น บทบาทของครูและการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไป
ครูเป็น Facilitator คือ วิทยากรกระบวนการ
มีหน้าที่ในการฝึกอบรมหรือเป็นผู้จัดให้เกิดการเรียนรู้
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้

การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เกิดจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง
ได้ลองผิด ลองถูก คิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาเอง
โคยอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันทั้งจากนักเรียนและครู
ผ่านกระบวนการกลุ่มและแนวการคิด
การเรียนรู้แบบต่างๆซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง
และที่มาของ DPHS “Daroonpat High School”

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการหลากหลาย ได้ทั้งความรู้ดวบคู่กับความสนุกสนาน เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเสริมทักษะชีวิต ด้นหาตัวตนและ รู้เป้าหมายในชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันและผู้รู้ต่างๆ

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแต่เพียงในห้องเรียน
หรือจากครูเท่านั้น บทบาทของครูและการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไป ครูเป็น Facilitator คือ วิทยากรกระบวนการ มีหน้าที่ในการฝึกอบรมหรือเป็นผู้จัดให้เกิดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้

การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เกิดจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง ได้ลองผิด ลองถูก คิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาเองโคยอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันทั้งจากนักเรียนและครูผ่านกระบวนการกลุ่มและแนวการคิดการเรียนรู้แบบต่างๆซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง และที่มาของ DPHS “Daroonpat High School”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

    นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า