Search
Close this search box.

คำถามที่พบบ่อย

แนวการสอนของโรงเรียนเน้น วิชาการ หรือ บูรณาการ?

การเรียนการสอนของดรุณพัฒน์ จะเน้นการพัฒนาร่างกายและจิตใจ คิดเป็น มีเหตุผล สามารถปฏิบัติได้ด้วยวิธีสอนหลายรูปแบบ โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการเล่น เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ Learning by Doing โดยโรงเรียนไม่ได้เน้นการเรียนเฉพาะในห้องเรียน แต่จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ทัศนศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ไป – กลับ) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมด้านวิชาการควบคู่กันไปด้วย

โรงเรียนดรุณพัฒน์ใช้หลักสูตรอะไร?

ดรุณพัฒน์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program โดยแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยตามสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด มีสอนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเพิ่มเติม

เปิดสอนระดับชั้นใดบ้าง?

ดรุณพัฒน์ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา (Pre G.1) และประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 1 – Grade 12)

จำนวนนักเรียนต่อห้องเท่าไหร่ และครูประจำชั้นกี่คน?

สัดส่วนของนักเรียนต่อห้องของแต่ละระดับชั้นชั้น Pre G.1 – Grade 6 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ชั้น Grade 7 – Grade 12 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้อง

สัดส่วนของครูประจำชั้นต่อห้อง ของแต่ละระดับชั้น?

สัดส่วนของนักเรียนต่อห้องของแต่ละระดับชั้นชั้น Pre G.1 – Grade 6 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง
ชั้น Grade 7 – Grade 12 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้อง

จุดเด่นของโรงเรียนดรุณพัฒน์?

ประการแรก คือ ครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา ซึ่งมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ประการที่สอง คือ นอกเหนือจากวิชาการตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนได้ “เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์” อีกทั้งการเล่นนั้นต้อง “เล่นให้ได้วิชา สนุกให้ได้ภาษา”

ประการที่สาม คือ จำนวนนักเรียนของดรุณพัฒน์มีสัดส่วนที่เหมาะสม ครูดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ประการที่สี่ คือ โรงเรียนใช้ Technology เป็นสื่อช่วยในการสอนและเรียนรู้ เพราะปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร นักเรียนจำเป็นต้องก้าวให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรที่จะสามารถ สืบค้น แสวงหาและแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาได้เป็นอย่างดี ในห้องเรียนทุกห้องมี Computer, Projector ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อต่างๆประกอบการสอน โดยนักเรียนจะได้เห็นสื่อที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และโรงเรียนมีระบบ WiFi ที่ทุกห้องสามารถเชื่อมต่อกับ Internet เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ทันที โรงเรียนได้เริ่มนำระบบ G Suite เข้ามาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จึงทำให้โรงเรียนปรับเป็นการสอนระบบออนไลน์ได้ทันทีเมื่อเผชิญสภาวการณ์ Covid-19

ประการที่ห้า คือ โรงเรียนใช้กระบวนการ “The Leader in Me” ในการปลูกฝังอุปนิสัยทั้ง 7 (7 Habits) ให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีกิริยามารยาท รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าคิดกล้าทำตามแบบของชาวตะวันตกด้วย เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากลอย่างลงตัว

ประการที่หก คือ เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานมีศักยภาพ รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนพัฒนาไปพร้อมกัน โดยเราทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ประการที่เจ็ด คือ สถานที่ตั้งโรงเรียนเดินทางสะดวก อาคารและสถานที่สะอาด กว้างขวาง มีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม

หนังสือเรียนของดรุณพัฒน์ ใช้ของประเทศอะไร?

เนื่องจากดรุณพัฒน์ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการในการสอน ดังนั้นการเลือกหนังสือต่างประเทศจึงจำเป็นต้องเลือกเนื้อหา ให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด หนังสือที่เราเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากคำศัพท์และภาษาที่ใช้ไม่ยากจนเกินไป ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีความใกล้เคียงกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาไทย หากเนื้อหาในหนังสือไม่ครอบคลุมทั้งหมด โรงเรียนจะมีชีทเสริมให้นักเรียนเพิ่มเติม

เรียน English Program กับดรุณพัฒน์จนจบแล้ว ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน?

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กระหว่างที่เรียนอยู่ที่ดรุณพัฒน์นั้น ระดับชั้น G.3 สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษฉบับสั้นได้แล้ว ซึ่งเด็กที่จบ G.6 สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ (ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน) โดยโรงเรียนฯ มีการวัดความสามารถทางการใช้ภาษาของนักเรียนระดับชั้น G.4 – G.6 ด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล (Cambridge ESOL Examination) เพื่อวัดระดับความสามารถของเด็ก และนำผลที่ได้มาปรับปรุงในงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพขึ้น ในระดับ G.4 – G.6 จะเน้นทักษะการเขียนเรียงความขั้นสูงมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

โรงเรียนสอนภาษาจีนชั้นใดบ้าง และสัปดาห์ละกี่คาบ?

การเรียนภาษาจีน เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมฯ (Pre G.1) – Grade 9โดยชั้น Pre G.1 เรียน 1 คาบ/สัปดาห์ ชั้น G.1 – G.9 เรียน 2 คาบ/สัปดาห์ (ไม่คิดหน่วยกิต)

วิชาพละ เรียนเกี่ยวกับกีฬาอะไรบ้าง?

ชั้น Pre G.1 – G.3 เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ และเรียนกีฬาว่ายน้ำ
ชั้น G.4 – G.6 เรียนรู้ทักษะกีฬาพื้นฐานแต่ละชนิด เช่น แบตมินตัน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ปิงปอง ฟุตซอล ชั้น G.7 – G.12 เรียนทักษะกีฬาชั้นสูง กฎกติกา การแข่งขัน การตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง และเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้- ชนะ รู้อภัย บางครั้งเป็นการเล่นเกม ฝึกนักเรียนให้เล่นกีฬาเป็น และดูกีฬาเป็น และที่สำคัญคือ การรู้จักทำงานเป็นทีม

ถ้านักเรียนเรียนดี แล้วต้องการเรียนเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการสนับสนุนอย่างไร?

ฝ่ายวิชาการสามารถจัดสอนเสริมวิชาหลัก สำหรับนักเรียนที่เรียนดี รายละเอียดติดต่อกับฝ่ายวิชาการ และหากนักเรียนมีความถนัดเป็นพิเศษโรงเรียนฯ จะส่งเสริมให้นักเรียนสมัครแข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ในสิ่งที่ตนถนัด

เปลี่ยนครูบ่อยหรือไม่?

โรงเรียนดรุณพัฒน์รับสมัครคัดเลือกครูต่างชาติและครูไทยด้วยตนเอง ซึ่งทำให้สามารถเลือกครูที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีสัญญาการจ้างงานปีต่อปี ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องครูต่างชาติลาออกบ่อย หรือเปลี่ยนครูบ่อย เพราะส่วนใหญ่ครูต่างชาติของโรงเรียนจะมีครอบครัวเป็นคนไทยและมีบุตรหลานเรียนที่นี่ด้วย ทั้งนี้การเปลี่ยนครูอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีครูบกพร่องในหน้าที่หรือมีความผิดร้ายแรงต้องให้ออกโดยทันที

ครูต่างชาติมาจากประเทศใดบ้าง?

ครูต่างชาติของดรุณพัฒน์มีทั้ง Native English Speakers ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และครูต่างชาติที่เป็น Non Native Speakers ที่จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีสำเนียงใกล้เคียงกับ Native English Speaker.

สัดส่วนครูต่างชาติและครูไทย แบ่งการสอนอย่างไรสอนซ้ำกันหรือเปล่า?

ครูไทยจะสอนเฉพาะวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย และสาระวิชาสังคมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ครูไทยจะสอนเฉพาะวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมฯ ศิลปะ การงาน ดนตรี และ นาฏศิลป์ ส่วนวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นจะสอนโดยครูต่างชาติ เฉพาะนักเรียนชั้น G.1 – G.3 จะมีครูไทยเข้าไปเป็นครูผู้ช่วยดูแลชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจยังไม่เข้าใจสิ่งที่ครูต่างชาติสอนหรือพูด โดยครูไทยจะช่วยในกรณีที่ครูต่างชาติต้องการให้ช่วยเท่านั้น

คุณสมบัติของครูไทย ครูต่างชาติ และวิธีการคัดเลือกครู?

คุณสมบัติของครูไทย ครูต่างชาติ
ครูไทย: จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือมีความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่สอน โดยผ่านการสาธิตการสอน การสอบสัมภาษณ์ การวัดด้านทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่โรงเรียนกำหนด หากมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ครูต่างชาติ: จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ตรงตามวิชาที่ตนเองสอน โดยผ่านการสาธิตการสอน การสอบสัมภาษณ์ การวัดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งถ้ามีประสบการณ์การสอน หรือมีครอบครัวในประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เรียนหลักสูตร English Program แล้วจะเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรสามัญ(ไทย) ได้หรือไม่?

หลักสูตร English Programก็คือหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรไทย เพียงแต่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จึงสามารถเรียนต่อเนื่องได้เลย

ส่วนมากนักเรียนชั้น G.6 เรียนต่อที่ไหน?

ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ปกครองที่มุ่งหวังให้นักเรียนไปเรียนต่อซึ่งแตกต่างกัน เช่น บางคนมุ่งหวังให้บุตรหลานไปเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาล เช่น โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบ ฯลฯ บางคนมุ่งหวังให้เรียนโรงเรียนหลักสูตร international หรือบางคนเรียนต่อที่ดรุณพัฒน์ ซึ่งมีถึงชั้น G.12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

จบชั้น G.12 จากดรุณพัฒน์ สามารถ Admission เหมือนนักเรียนหลักสูตรสามัญได้หรือเปล่า?

สามารถสอบ Admissionเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลเหมือนหลักสูตรไทยได้ปกติ เพราะดรุณพัฒน์เป็นหลักสูตร English Program ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาไทย โดยจะต้องสอบวัดความรู้ระดับต่างๆ ที่กระทรวงฯกำหนดด้วยเช่นกัน เช่น O-Net, GAT, PAT

จบชั้น G.12 จากดรุณพัฒน์แล้ว สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง?

นักเรียนที่จบชั้น G.12 ของที่นี่ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วไป ซึ่งมีทั้งภาค International และภาคปกติ มีบางส่วนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งและความถนัดของตนเองเป็นสำคัญ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือขอเอกสารสถิติศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น Pre G.1 และ G.1 ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และต้องทำอย่างไรบ้าง?

รับสมัครนักเรียนชั้น Pre G.1 อายุระหว่าง 5 – 6 ปีและชั้น G.1 อายุระหว่าง 6 – 7 ปี โดยโทรเข้ามานัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน และกรอกใบสมัครพร้อมชำระค่ามัดจำจอง หลังจากนั้น โรงเรียนฯจะเรียกนักเรียนมาทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย เชาวน์ พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองโดยผู้อำนวยการหรือผู้บริหาร

ค่าเทอมเท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหาร ค่าประกัน และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีตารางสรุปค่าใช้จ่ายทั้งปีการศึกษาให้โดยขอรับเอกสารเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดรุณพัฒน์

LINE OA: @daroonpat-pr
หรือโทรติดต่อสอบถาม 02-589-6560 ,089-896-2869 หรือ www.facebook.com/daroonpat

มีรถรับ – ส่ง หรือไม่ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?

โรงเรียนไม่มีบริการรถรับ- ส่งนักเรียน แต่มีรถตู้เอกชนที่ให้บริการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ผู้ปกครองสามารถติดต่อรถตู้เอกชนได้โดยตรง

จะเข้ามาดูโรงเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ได้หรือไม่?

โรงเรียนดรุณพัฒน์สะดวกให้เข้าเยี่ยมชมเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น กรุณาโทรนัดหมายก่อนเพื่อนัดเยี่ยมชม ได้ทุกวันทำการ วันละ 2 รอบ รอบ 9.00น. และ 10.00น. โทร 02-589-6560 หรือ 089-896-2869

ต้องการสมัครเรียนชั้น G.7 (ม.1) แต่มาจากหลักสูตรไทย(สามัญ) สามารถเรียน English Program ได้มั้ย?

เรียนได้ สำหรับนักเรียนที่จบ ป.6 หลักสูตรไทย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 4 โดยโรงเรียนมีหลักสูตรเร่งรัด(intensive) เพื่อพัฒนาและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยในปีที่ 3 นักเรียนจะสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนหลักสูตร English Program ปกติได้

ถ้าอยากย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ดรุณพัฒน์ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร?

สามารถย้ายมาเรียนที่ดรุณพัฒน์ได้ ในกรณีที่ชั้นเรียนนั้นมีที่ว่าง เมื่อจองมัดจำ โรงเรียนจะนัดนักเรียนมาทดสอบตามกระบวนการ มีการสอบสัมภาษณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนฯ จะแจ้งผลการทดสอบแก่ผู้ปกครอง

เด็กที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะมาเรียนที่นี่ได้หรือไม่ โรงเรียนมีวิธีช่วยยังไงบ้าง?

ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนที่ดรุณพัฒน์ จะได้รับการแนะนำให้เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานมาล่วงหน้า เพื่อให้ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้น ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจะจัดคอร์ส Summer เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน และคอร์สเรียนพิเศษเสริมช่วงเย็นหลังเลิกเรียน (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ถ้าผู้ปกครองอยากติดต่อครูประจำชั้น ทำได้อย่างไร?

แบบทางการสามารถติดต่อครูประจำชั้นได้ ผ่านทาง Contact Book ประจำตัวนักเรียนทุกคน หรือติดต่อไม่เป็นทางการผ่าน Facebook หรือ Line ของแต่ละห้อง เพื่อสะดวกในการรับ – แจ้งข่าวสาร สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา สามารถโทรติดต่อกับครูประจำชั้น หรือติดต่อผ่านประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง?

โรงเรียนฯ เน้นในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ภายในโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา ประตูหน้าโรงเรียนจะเปิด-ปิดเป็นเวลา โดยเวลาปกติจะไม่เปิดประตูให้บุคคลภายนอกเข้ามา หรือหากมีผู้มาติดต่อโรงเรียน จำเป็นที่จะต้องแลกบัตรผ่านก่อน จึงจะสามารถเข้ามาได้

อาหาร และ อาหารว่างเป็นอย่างไร หากนักเรียนเล็กๆ ไม่ยอมทานอาหาร คุณครูมีวิธีดูแลอย่างไร?

อาหารกลางวันจะจัดเป็นอาหารไทย 2 ชนิด และอาหารต่างชาติ 1 ชนิด พร้อมข้าวและผลไม้ สำหรับอาหารว่างทั้งสองมื้อ จะเป็นเบเกอรี่ นม ขนมไทย และน้ำหวาน ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนกันไป ผู้ปกครองสามารถดูเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์ผ่านทาง Facebook ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ทานข้าวกลางวัน ครูประจำชั้นจะพยายามชักชวน และคอยให้แรงเสริมเพื่อให้นักเรียนทาน และคอยดูแลจนกว่าจะทานหมด

ถ้าให้ลูกเรียน English Program แต่พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จะสอนการบ้านลูกอย่างไร?

ในกรณีที่มีการบ้าน พยายามให้เด็กทำการบ้านด้วยตนเอง อย่าพยายามช่วยทำหรือบอกคำตอบ ถ้าเด็กๆ ทำไม่ได้ ให้นำกลับมาให้คุณครูผู้สอนอธิบาย หรือ ช่วยในเรื่องการบ้าน โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่างๆ และทำการบ้านให้ครบ

มีการบ้านเยอะหรือไม่ ในกรณีผู้ปกครองไม่มีเวลาสอนการบ้านจะทำอย่างไร?

การบ้านมีตามปกติของแต่ละชั้น โดยขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลให้เด็กๆ ทำการบ้านให้เสร็จ สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา โรงเรียนฯ ได้จัดคอร์สเรียนพิเศษเสริมตอนเย็นในวิชา Homework เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถทำการบ้านได้โดยมีคุณครูคอยอธิบาย เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการบ้านได้ด้วยตนเอง

เมื่อนักเรียนกระทำผิด มีวิธีการอย่างไร?

ใช้วิธีตักเตือนเป็นคำพูด ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเด็กกระทำผิดหลายครั้ง และหักคะแนนความประพฤติ แจ้งผู้ปกครองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (มีพฤติกรรมต่อเนื่อง) และบันทึกรับทราบ ร่วมมือกันหาทางแก้ไขต่อไป

โดยปัจจุบันโรงเรียนมีทีมนักจิตวิทยาที่ปรึกษาจากสถาบัน SELF (SOCIAL & EMOTIONAL LEARNING FRAMEWORK) มาสนับสนุนการทำงานของฝ่ายพัฒนานักเรียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

มีสอนพิเศษหลังเลิกเรียนไหม วิชาอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

โรงเรียนฯมีคอร์สพิเศษหลังเลิกเรียนมากกว่า 20 คอร์ส โดยจะแบ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่เด็กเรียนอ่อนในชั้นเรียน ต้องเรียนเสริม โดยคุณครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินเด็ก และส่งรายชื่อให้ฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ปกครอง นอกจากนี้มีคอร์สกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และค้นหาความสามารถพิเศษและสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ เช่น ศิลปะ, นาฏศิลป์, ภาษาจีน, คณิตคิดเร็ว, ว่ายน้ำ, เทควันโด, บัลเล่ต์, ยิมนาสติกลีลา, ไวโอลีน, เปียโน, กีต้าร์, คอมพิวเตอร์ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

    นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า